Form ứng tuyển trên Web

-

preview0
preview1
preview2
preview3
preview4


Những thông tin cá nhân mà đã được gửi đến ứng tuyển sẽ được dùng để thông báo giải thưởng, ngoài ra Aidem sẽ không sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác. Những thông tin hay những tài liệu liên quan đến tác phẩm và người ứng tuyển sẽ được sử dụng cho cuộc thi (bao gồm cả năm sau), và được diễn ra theo lịch trình dưới đây.